โมบีลาร์มา 700 ซีรีส์ PDS

Mobil Industrial, Thailand