HyJet™ V

ExxonMobil aviation , Poland

Ognioodporny lotniczy płyn hydrauliczny z estrami fosforanowymi

Opis produktu

Mobil HyJet V to ognioodporny płyn hydrauliczny typu V na bazie estrów fosforanowych, który ma lepszą stabilność termiczną i hydrolityczną niż dostępne w handlu płyny hydrauliczne typu IV. Lepsza stabilność oznacza mniejszą degradację tego płynu w układach samolotu niż płynów typu IV, dłuższą trwałość eksploatacyjną, a w konsekwencji niższe koszty obsługi technicznej samolotu przez operatora.

HyJet V zapewnia doskonałą płynność w wysokich i niskich temperaturach (lepkość kinematyczna) oraz ochronę przed rdzewieniem. HyJet V wykazał również lepszą ochronę przed erozją niż płyny typu IV.

 

Właściwości i zalety

Mobil HyJet V oferuje następujące podstawowe właściwości i zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Większa stabilność niż płynów typu IV

Dłuższa trwałość płynu

Mniejsze potrzeby wymiany płynu z powodu degradacji

Zmniejszone koszty konserwacji układu hydraulicznego

Spełnia wymagania Boeing BMS 3-11 i SAE AS1241 Typ IV i Typ V

Poprawiona charakterystyka palności ponad spełnienie wymagań typu V

Niska gęstość

Zmniejszona masa płynu hydraulicznego przewożonego przez samoloty,

Zmniejszone zużycie paliwa przez samoloty

Niższe koszty operacyjne

Doskonała ochrona przed rdzewieniem

Zmniejszone ryzyko uszkodzenia sprzętu w przypadku dużego zanieczyszczenia wodą

Doskonała równowaga lepkości w niskich i wysokich temperaturach

Precyzyjne sterowanie i reakcja układu hydraulicznego nawet podczas lotów o dużym zasięgu/nad biegunami

Dłuższa trwałość urządzeń układu hydraulicznego samolotu

Doskonałe przeciwdziałanie gromadzeniu się osadów

Dłuższa trwałość urządzeń układu hydraulicznego samolotu

Zmniejszenie kosztów obsługi technicznej

Lepsza ochrona przed korozją elektrochemiczną (erozją)

Ochrona przed uszkodzeniem serwozaworów i pomp

Pełna kompatybilność ze wszystkimi dopuszczonymi płynami hydraulicznymi na bazie estrów fosforanowych typu IV i typu V

Elastyczność stosowania przez operatorów lotniczych

 

Zastosowania

Mobil HyJet V przeznaczony jest do stosowania w układach hydraulicznych samolotów komercyjnych z płynami na bazie estrów fosforanowych. Spełnia wymagania SAE AS1241 i wymieniany jest na listach kwalifikowanych produktów komercyjnych i biznesowych producentów płatowców, jak pokazano poniżej. Jest kompatybilny we wszystkich proporcjach z dostępnymi w handlu lotniczymi płynami hydraulicznymi Typu IV i Typu V na bazie estrów fosforanowych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

AIRBUS, NSA 307110N, Typ V

BOEING, BMS 3-11P, Typ V, Gatunek A i C

BOEING - Long Beach, DMS2014H, Typ 5

GULFSTREAM, 1159SCH302J, Typ V

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974

0,04

Temperatura samozapłonu, [F], ASTM D2155

>427 (800)

Współczynnik sprężystości objętościowej, sieczna izotermiczna w 100°F/3000 psi, [psi], ASTM D6793

210000

Wapń, [ppm], ICPES

4

Chlor, [ppm], XRF

10

Współczynnik rozszerzalności cieplnej, 25 do 100°C, [°C], API MPMS 11,1

>0,00086 (0,00048)

Przewodność w 20°C, [MicS/cm], ASTM D2624

0,4

Gęstość w 60°F, [lb/USg], ASTM D4052

1,000 (8,35)

Temperatura palenia w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°F], ASTM D92

186 (366)

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°F], ASTM D92

174 (346)

Piana, Sekwencja I, Czas opadania, [s], ASTM D892

32/18

Piana, Sekwencja II, Czas opadania, [s], ASTM D892

23/13

Piana, Sekwencja III, Czas opadania, [s], ASTM D892

34/19

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 10 kg, 600 obr./min. 1 godz., 75°C, [mm], ASTM D4172 (mod)

0,26

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 4 kg, 600 obr./min. 1 godz., 75°C, [mm], ASTM D4172 (mod)

0,21

Test 40-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 600 obr./min. 1 godz., 75°C, [mm], ASTM D4172 (mod)

0,63

Lepkość kinematyczna w 100°F, [mm2/s], ASTM D445

10,6

Lepkość kinematyczna w 127,6°C, [mm2/s], ASTM D445

2,6

Lepkość kinematyczna w 15°F, [mm2/s], ASTM D445

132

Lepkość kinematyczna w 210°F, [mm2/s], ASTM D445

3,6

Lepkość kinematyczna w -65°F, [mm2/s], ASTM D445

1350

Potas, [ppm], ICPES/AA

38

Stabilność przy ścinaniu, % utraty lepkości kinematycznej, 40°C, [%], ASTM D5621

21

Sód, [ppm], ICPES

1

Ciężar właściwy w 25°C/25°C, ASTM D4052

0,997

Ciepło właściwe, cal/g-deg.C, Odniesienie

0,42

Siarka, [ppm], ICPES/XRF

51

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

280

Zawartość wody, [% masy], ASTM D6304

0,09

Temperatura płynięcia, [°F], ASTM D97 / ASTM D5950

-80

NAS Klasa 1638, HIAC, ISO 11500

7

Przewodność cieplna w 40°C, Cal / (cm s °C), Odniesienie

33x10^-5 (0,0799)

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2022
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
http://www.exxonmobil.com

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.