Mobilgrease™ 33

ExxonMobil aviation , Poland

Syntetyczny smar lotniczy

Opis produktu

Mobilgrease 33 to wysokiej jakości smar z kompleksem litowym przeznaczony do ogólnego zastosowania w lotnictwie. Pod względem konsystencji mieści się między klasami NLGI nr 1 i nr 2. W Mobilgrease 33 zastosowano 100% polialfaolefinowy olej bazowy i dodatki jakości premium, które zapewniają doskonałe właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur i warunków pracy.

 

Właściwości i zalety

Kompleksowy zagęszczacz litowy zapewnia doskonałą stabilność strukturalną i odporność na wymywanie. Polialfaolefinowy olej bazowy zastosowano w Mobilgrease 33 ze względu na jego wyjątkową odporność termiczną/oksydacyjną, niską lotność i doskonałą zdolność do pracy w niskich temperaturach, bez potencjalnej podatności estrowego oleju bazowego na degradację w wyniku reakcji z wodą. Ten syntetyczny polialfaolefinowy olej bazowy zapewnia doskonałą mobilność/pompowalność  w niskich temperaturach oraz bardzo niskie wartości momentu rozruchowego i roboczego. Ponadto najnowocześniejszy system dodatków w Mobilgrease 33 zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą i zużyciem oraz nośność w porównaniu ze smarami lotniczymi, które spełniają minimalne wymagania specyfikacji MIL-PRF-23827.

 

Ze swymi wyjątkowymi własnościami Mobilgrease 33 zapewnia następujące zalety i potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Polialfaolefinowy olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości

Szeroki zakres temperatur pracy - wyjątkowa jakość w wysokich i niskich temperaturach

Doskonała ochrona filmu smarnego w wysokich temperaturach

Dobra stabilność przy przechowywaniu

Zachowana integralność struktury smaru - niska separacja oleju

Wyjątkowa odporność na degradację termiczną i oksydacyjną

Długa żywotność smaru i części smarowanych

Niska lotność

Mała podatność na znaczne straty oleju bazowego w wyniku parowania podczas eksploatacji

Odporność na degradację przez wodę (hydroliza)

Brak ryzyka korozji wywołanej kwasowymi produktami degradacji oleju bazowego

Znakomite zabezpieczenie przed zużyciem, korozją i rdzą

Doskonała ochrona łożysk i komponentów

Właściwości zabezpieczające przed skutkami ekstremalnych nacisków

Zapobieganie nadmiernemu zużyciu, nawet przy obciążeniach udarowych

Wysoka odporność na wymywanie wodą

Doskonała wydajność smaru przy niesprzyjającej pogodzie i innych warunkach narażenia na działanie wody

 

Zastosowania

Mobilgrease 33 jest prawdziwie uniwersalnym smarem lotniczym przeznaczonym do stosowania w wysoko obciążonych łożyskach tocznych, przekładniach i siłownikach, a także przyrządach i łożyskach szybkoobrotowych (chociaż nie jest zalecany do łożysk kół) oraz do ogólnego smarowania płatowców, w temperaturach roboczych od –73ºC do 121ºC. Może być stosowany wszędzie, gdzie producent samolotu określa amerykańską specyfikację wojskową MIL-PRF-23827, typ I (smar, samolot i przyrządy, przekładnia i śruba siłownika, smar zagęszczony mydłem metalicznym), Boeing BMS 3-33B (smar, samolot, ogólnego przeznaczenia) i Airbus AIMS09-06-002/SAE AMS3052 (smar, ogólnego przeznaczenia, płatowiec, zakres niskich temperatur, zagęszczony litem).  Mobilgrease 33 znajduje się na Liście Produktów Kwalifikowanych Airbusa, Boeinga i Armii USA dla tych specyfikacji. Numer kodowy NATO dla Mobilgrease 33 to G-354.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

AIRBUS AIMS 09-06-002

BOEING BMS 3-33C Type 1

MIL-PRF-23827C

NATO G-354

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

SAE AMS3052

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa konsystencji

NLGI 1,5

Korozyjność brązu Al/Ni, 24 godz., 100°C, [ocena], SAE AMS3058 3.2.7.b

Spełnia

Lepkość oleju bazowego w 100°C, [mm2/s], AMS 1700

3,2

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

12,5

Dynamiczna żywotność łożysk Boeinga, cykle, [ocena], BMS 3-33

Spełnia

Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia, 100 godz., [kPa], ASTM D942

11

Kolor i wygląd

Niebiesko-zielony

Korozja na miedzi, 24 godz., 100ºC, [klasyfikacja], ASTM D4048

1B

Brud, [koncentracja cząstek 25u do 74u], FTM 3005

0

Brud, [koncentracja cząstek 75u lub większych], FTM 3005

0

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

255

Rdza EMCOR, [3% NaCl], IP 220

0,0

Ubytek z odparowania, 22 godz., 100°C, [% masy], ASTM D2595

1

Ubytek z odparowania, 500 godz., 121°C, [% masy], ASTM D2595

8,7

Test 4-kulowy, obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

700

Test 4-kulowy, średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,4

Zużycie cierne, [mg], ASTM D4170

0,6

Test zużycia przekładni, obciążenie 2,3 kg, 1000 cykli, utrata masy przekładni, [mg], FTM 335 (mod)

1,1

Test zużycia przekładni, obciążenie 4,5 kg, 1000 cykli, utrata masy przekładni, [mg], FTM 335 (mod)

1,6

Wydajność w wysokich temperaturach, godz. w 121°C, [godz.], ASTM D3336

2 200+

Nośność, wskaźnik nośności, [kgf], ASTM D2596

110

NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70°C, 158 godz., [% objętości], FTM 3603

12,6

Zapach

Spełnia

Wydzielanie oleju, 30 godz. w 100°C, [% wagi], ASTM D6184

4

Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia, 500 godz., [kPa], ASTM D942

25

Penetracja, 60 cykli, [0,1 mm], ASTM D217

292

Penetracja, nieobrobiona, [0,1 mm], ASTM D217

285

Ochrona przed rdzą, 48 godz. w 52°C, [klasyfikacja], ASTM D1743

0,0,0

Tekstura/konsystencja, wizualnie

Spełnia

Test Timken, obciążenie, [lb], ASTM D2509

55

Test na wymywanie wodą, ubytek w 38°C, [% wagi], ASTM D1264

3

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [% wagi], ASTM D1264

6

Penetracja robocza X 100,000, otwory 1/16", [0,1 mm], FTM 313

330

Moment rozruchowy w niskiej temperaturze, początek testu, -73°C, [Nm], ASTM D1478

0,52

Moment obrotowy w niskiej temperaturze, w trakcie testu, -73°C, [Nm], ASTM D1478

0,06

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
http://www.exxonmobil.com

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.