Prowax 302

ExxonMobil specialties , Poland

Opis produktu

Prowax 302 to produkt o niskiej temperaturze topnienia należący do asortymentu gazów parafinowych i parafiny w łuskach Prowax. Jest to półprzezroczysty, krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się przezroczystą cieczą o barwie od białej do słomkowożółtej. Otrzymuje się go z ropy naftowej w wyniku starannie kontrolowanego procesu rafinacji. Prowax 302 składa się z mieszaniny zwykłej parafiny o prostym łańcuchu i rozgałęzionych węglowodorów izoparafinowych.

  

Parafiny ExxonMobil produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

 

Zastosowania

Prowax 302 nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*

 

• Świece

• Emulsje parafinowe

• Mieszanki parafinoiwe

 

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Norma/Metoda

Min.

Maks.

Temperatura topnienia, [°C]

ASTM D87

45,0

49,0

Zawartość oleju,[% wagi]

ASTM D721

 

5,0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]

ASTM D445

2,6

3,3

Temperatura zapłonu, Cleveland Open Cup, [°C]

ASTM D92

180

 

Kolor wg Saybolta

ASTM D6045

+20

 

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.