Prowax 302

ExxonMobil specialties , Poland

Opis produktu

Prowax 302 to produkt o niskiej temperaturze topnienia należący do asortymentu gazów parafinowych i parafiny w łuskach Prowax. Jest to półprzezroczysty, krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się przezroczystą cieczą o barwie od białej do słomkowożółtej. Otrzymuje się go z ropy naftowej w wyniku starannie kontrolowanego procesu rafinacji. Prowax 302 składa się z mieszaniny zwykłej parafiny o prostym łańcuchu i rozgałęzionych węglowodorów izoparafinowych.

  

Parafiny ExxonMobil produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

 

Zastosowania

Prowax 302 nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*

 

• Świece

• Emulsje parafinowe

• Mieszanki parafinoiwe

 

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Norma/Metoda

Wartość typowa

Min.

Maks.

Temperatura topnienia, °C

ASTM D87

 

45,0

49,0

Zawartość oleju,% wagi

ASTM D721

 

 

5,0

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s

ASTM D445

3.0

2,6

3,3

Penetracja igłą, 25 C, 0,1 mm

ASTM D1321

70

 

 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

 

180

 

Kolor wg Saybolt

ASTM D6045

 

+20

 

Gęstość w 15°C, kg/m3

ASTM D1298

813

 

 

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.