Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil specialties , Poland

Opis produktu

PROWAXX 1663 SW to produkt o średniej do wysokiej temperaturze topnienia należący do asortymentu gaczów parafinowych i parafiny w łuskach Prowax. Jest to półprzezroczysty, krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się przezroczystą cieczą o barwie żółtej. Otrzymuje się go z ropy naftowej w dokładnie kontrolowanym procesie rafinacji i składa się głównie z mieszaniny zwykłej parafiny o prostym łańcuchu i rozgałęzionych węglowodorów izoparafinowych.

Parafiny ExxonMobil produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

 

Zastosowania

PROWAXX 1663 SW nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*

 

     • Rozpałki do pieca, kominka lub grilla

     • Emulsje parafinowe

     • Mieszanki parafinowe

 

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Norma/Metoda

Min.

Maks.

Barwa ASTM według Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

6.0

Temperatura krzepnięcia, [°C]

ASTM D938

68,0 (154,4)

81,0 (177,8)

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C] (F)

ASTM D92

232(450)

 

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]

ASTM D445

16,0

20,5

Zawartość oleju, [% wagi]

ASTM D721

 

5,0

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.