PAVING ASPHALT 60/70 TPI​

ExxonMobil asphalt , Thailand

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์เกรดเพนิเทรชัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Paving Asphalt 60/70 TPI เป็นผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์เกรดเพเนเทรชัน สามารถขอรับข้อมูลจำเพาะสำหรับแอสฟัลท์ประเภทนี้เพื่อการจำหน่ายได้จาก ExxonMobil ผ่านฝ่ายจัดซื้อหรือขอจากผู้จัดจำหน่าย

 

การใช้งาน

Paving Asphalt 60/70 TPI แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าหากจะใช้เพื่อการอื่น ผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

วิธีการมาตรฐาน (a)

 

ค่าควบคุม

Penetration, 25 C, 0.1 mm

ASTM D5

ต่ำสุด-สูงสุด

60-80

Softening Point, °C

ASTM D36

ต่ำสุด

46

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

ต่ำสุด

232

Solubility in Trichloroethylene, wt%

ASTM D2042

ต่ำสุด

99.0

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

07-2563

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว