EHC™ 20L

ExxonMobil basestocks , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันพื้นฐาน EHC™ โดย ExxonMobil ออกแบบมาเพื่อให้ความสามารถด้านสมรรถนะสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำเร็จรูปหลากหลายประเภท EHC™ 20L คือน้ำมันพื้นฐานที่เป็นกลางและเนื้อเบาเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นความหนืดต่ำที่หลากหลาย เช่น สำหรับระบบส่งกำลังยานยนต์ ระบบไฮดรอลิก และระบบจัดการความร้อน  EHC™ 20L ช่วยลดการใช้ส่วนประกอบ Group III โดยยังคงตอบสนองเป้าหมายด้านสมรรถนะได้อย่างเชื่อถือได้  ExxonMobil มีกระบวนการที่เข้มงวดในการกำกับดูแลให้มีการส่งมอบน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

EHC 20L ให้คุณภาพที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำไปผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงได้ ลักษณะสำคัญประกอบไปด้วย:

 

•  คุณสมบัติในช่วงอุณหภูมิต่ำและจุดไหลเทที่ยอดเยี่ยม

•  มีส่วนประกอบอะโรเมติกต่ำ ทำให้มีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่นและเชิงอุณหภูมิสูง

•  ส่วนประกอบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้พัฒนาสูตรสามารถตอบสนองได้ตามหรีอเกินกว่าข้อกำหนดของอุตสาหกรรม/OEM ได้

•  สีอ่อน

 

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ

ขีดจำกัด

วิธีการมาตรฐาน (a)

 

สี Saybolt

ต่ำสุด

ASTM D156

10

ดัชนีความหนืด

ต่ำสุด

ASTM D2270

85

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s

ต่ำสุด-สูงสุด

ASTM D445

2.1-2.6

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C

ต่ำสุด

ASTM D92

150

จุดไหลเท, °C

สูงสุด

ASTM D97

-30

ลักษณะภายนอก

ต่ำสุด-สูงสุด

มองเห็นด้วยตาเปล่า

ใสและสว่าง

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s

ต่ำสุด

ASTM D445

7

 

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่ามีคุณสมบัติตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือค่าที่คำนวณได้จะต้องปัดเศษไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

01-2566

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.