Prowaxx™ 1385 SW

ExxonMobil specialties , Poland

Opis produktu

Prowaxx™ 1385 SW to gacz parafinowy o średniej temperaturze topnienia [SW] z asortymentu Prowaxx parafin firmy ExxonMobil. Jest to półprzezroczysty, krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się przezroczystą cieczą o barwie od żółtej do ciemnej bursztynowej. Otrzymuje się go z ropy naftowej w dokładnie kontrolowanym procesie rafinacji i składa się głównie z mieszaniny zwykłej parafiny o prostym łańcuchu i rozgałęzionych węglowodorów izoparafinowych.

 

Produkt ten produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

 

Zastosowania

Prowaxx 1385 SW nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*:

• Świece i mieszanki świec

• Emulsje i mieszanki parafinowe

• Klejenie drewna i płyt pilśniowych

 

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

Norma/Metoda

Min.

Maks.

Temperatura krzepnięcia, [°C]

ASTM D938

56,0

62,0

Zawartość oleju, [% wagi]

ASTM D721

 

15,0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]

ASTM D445

5,5

7,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C]

ASTM D92

220

 

Barwa ASTM według Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

2,0

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.